X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
Şirketimizdeki KALİTEYİYakından Tanıyın!
Müşteri Paneli

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

AYDINLATMA METNİ

TANIMLAR

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

DataHOST: ( DataHOST İnternet ve Bilişim Teknolojileri )

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, İfade eder.

VERİ SORUMLUSU
KVKK uyarına muhatap, üye, bağışçı, bursiyer, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, hibe alan, ödül alan, desteklenen, fark yaratan, yarışmacı, program ortağı ve çalışanı sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen DataHOST tüzel kişiliği tarafından belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
KVKK’nın 4., 5. Ve 6,. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 Doğru ve gerektiğinde güncel
 Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme Kurallarına uygun bir şekilde DATAHOST’ın aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

DATAHOST’ın faaliyetleri;
 Bulut ve Fiziksel Sunucu ve Sunucu barındırma hizmetlerini sağlamak
 Hosting kiralama hizmetlerini sağlamak
 Yazılım ve program hizmetlerini sağlamak ve yürütmek.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. (5.) ve (6.) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen 9 maddelik haklarınız ile ilgili DATAHOST'a destek sistemi üzerinden başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 15 (ON BEŞ) iş günü içerisinde yanıt verilecektir

Kaydol Müşteri Paneli
Whatsapp Satış Öncesi Destek Kurumsal Çağrı Merkezi
Top